Mål: B 5898-18

"Dödsboets vapen" NJA 2019 s. 1041

Prejudikat

Straffrättens legalitetsprincip. Innehav av vapen för dödsbos räkning har ansetts inte kunna föranleda straffansvar för vapenbrott, när inte Polismyndigheten beslutat att vapnet ska lämnas in för inlösen eller förvaring.