Mål: Ö 720-19

"Velamsundsfastigheten" NJA 2019 s. 1055

Prejudikat

Om delägare till samägd egendom avtalar bort 3 § samäganderättslagen men inte sätter någon annan ordning för tvistlösning i bestämmelsens ställe, hindrar avtalet inte att en god man förordnas.