Mål: Ö 2232-19

"SIE4-filerna" NJA 2020 s. 373

Prejudikat

Ett editionsföreläggande kan avse tillhandahållande i elektronisk form av elektroniskt lagrad information