Mål: Ö 1757-19

"Lagfarten på Väddö" NJA 2020 s. 606

Prejudikat

Ansökan om lagfart. Ett föreläggande att väcka talan ska ges bara om inskrivningsmyndigheten vid en samlad bedömning av den tillgängliga utredningen anser att det råder ovisshet om sökandens rätt.