Mål: Ö 4643-19

"Mötesanteckningarna" NJA 2020 s. 664

Prejudikat

Edition. Fråga om kravet att handlingen ska innehas av den som editionsyrkandet riktas mot.