Mål: Ö 19-20

Prövningstillstånd

Återställande av försutten tid. Har sökanden haft laga förfall för sin underlåtenhet att inte inom rätt tid överklaga en brottmålsdom som expedierats via elektronisk post.