Mål: Ö 5734-19

”Bilen i Borås” NJA 2020 s. 908

Prejudikat

En bil har utmätts för bl.a. statens fordringar men utmätningen har efter överklagande hävts. Skatteverket har ansetts skyldigt att ensamt svara för klagandens rättegångskostnad vid tingsrätten, trots att verket i domstolsförfarandets inledningsskede medgett överklagandet och trots att utmätningen skett även för andra borgenärers fordringar.