Mål: Ö 5734-19

Prövningstillstånd

En enskild som vunnit ett överklagat utmätningsmål har i hovrätten tillerkänts ersättning för sina rättegångskostnader att utges av Skatteverket. I överklagandet till Högsta domstolen har Skatteverket lyft frågorna om hur ansvaret för kostnaderna bör påverkas av att verket medgett yrkandet om bättre rätt till utmätningsobjektet samt av att motparten inte yrkat ersättning i förhållande till samtliga verkets medparter.