Mål: Ö 5227-19, Ö 6118-19

Prövningstillstånd

Två mål. Fråga om adoption ska tillåtas enligt 4 kap. föräldrabalken i sin nya lydelse.