Mål: T 1569-19

Begäran om förhandsavgörande

Ogiltighet m.m. avseende skiljedomar meddelade den 28 juni 2017 och den
28 september 2017 i SCC:s mål nr V 2014/163

Högsta domstolen begär att EU-domstolen genom förhandsavgörande
besvarar följande fråga.

 1. Innebär artiklarna 267 och 344 i FEUF, såsom de tolkades i
  Achmea, att ett skiljeavtal är ogiltigt om det har ingåtts mellan en
  medlemsstat och en investerare – när det i ett investeringsavtal
  finns en skiljeklausul som är ogiltig på grund av att avtalet ingåtts
  mellan två medlemsstater – genom att medlemsstaten, sedan
  investeraren påkallat skiljeförfarande, som ett resultat av statens
  fria vilja avstår från att göra gällande invändningar mot
  behörigheten?