Mål: Ö 3095-19

"Analyskostnaden" NJA 2020 s. 154

Prejudikat

Återbetalningsskyldighet för kostnaden för provtagning och analys enligt 31 kap. 1 § rättegångsbalken ska endast i undantagsfall åläggas den som är under 18 år, den som har begått brottet under inflytande av en psykisk störning eller den som meddelas påföljdseftergift.