Mål: Ö 4286-19

Prövningstillstånd

Fråga om en negativ fastställelsetalan uppfyller kraven i 13 kap. 2 § rättegångsbalken.