Mål: Ö 6554-19

Prövningstillstånd

Mark- och miljööverdomstolen har gett en ideell förening rätt att överklaga ett beslut om antagande av detaljplan på grund av att prövningen av detaljplanen aktualiserar kulturmiljöfrågor. Fråga om klagorätt.