Mål: Ö 2655-19

"Den uteblivna e-posten" NJA 2020 s. 186

Prejudikat

Återställande av försutten tid. När ett avgörande har expedierats med e-post ska ett påstående om att avgörandet inte har kommit parten till handa godtas. Det gäller under förutsättning att parten inte i förväg har underrättats om när avgörandet skulle meddelas och inte omständigheterna talar emot påståendet. (Jfr NJA 2012 s. 435).