Mål: Ö 356-19

NJA 2020 s. 207

Prejudikat

En ansökan om återställande av försutten tid har avvisats då sökanden inte gjort sannolikt att ansökan getts in inom tre veckor från det att förfallet upphörde.