Mål: Ö 356-19

Prejudikat

En ansökan om återställande av försutten tid har avvisats då sökanden inte gjort sannolikt att ansökan getts in inom tre veckor från det att förfallet upphörde.