Mål: Ö 6017-18

"Bygglovet i Svartrå" NJA 2020 s. 190

Prejudikat

Reglerna om klagorätt har med hänvisning till Århuskonventionen tolkats så att en miljöorganisation har haft rätt att överklaga ett bygglovsbeslut. Även fråga om en kommunal nämnds rätt att överklaga ett beslut att tillerkänna miljöorganisationen klagorätt.