Mål: Ö 1082-19

"Minoritetsaktieägarens kostnadsansvar" NJA 2020 s. 264

Prejudikat

Rättegångskostnad. Minoritetsaktieägare, som enligt 22 kap. 24 § aktiebolagslagen väcker talan i allmän domstol i anledning av en skiljedom avseende tvångsinlösen av minoritetsaktier, kan förpliktas att ersätta majoritetsaktieägaren för rättegångskostnad enligt 18 kap. rättegångsbalken.