Mål: T 4144-19

"Det lagligförklarade vattenkraftverket"

Prejudikat

Genom en lagändring utan övergångsbestämmelser infördes en bestämmelse av innebörd att möjligheten att lagligförklara vissa vattenanläggningar togs bort. Den nya bestämmelsen ska inte tillämpas i mål om lagligförklaring som inletts före ikraftträdandet.