Mål: T 4144-19

"Det lagligförklarade vattenkraftverket" NJA 2020 s. 285

Prejudikat

Genom en lagändring utan övergångsbestämmelser infördes en bestämmelse av innebörd att möjligheten att lagligförklara vissa vattenanläggningar togs bort. Den nya bestämmelsen ska inte tillämpas i mål om lagligförklaring som inletts före ikraftträdandet.