Mål: Ö 4223-19

NJA 2020 s. 426

Prejudikat

Utlämning för straffverkställighet. Risk för förföljelse på grund av kön – liksom på grund av sexuell läggning – utgör hinder mot utlämning enligt 7 § utlämningslagen.