Mål: Ö 6271-19

Prövningstillstånd

Fråga om vid vilken tidpunkt en person som dömts till fängelse på livstid, och som varit frihetsberövad innan domen vunnit laga kraft, tidigast kan ansöka om omvandling till ett tidsbestämt straff.