Mål: T 5830-19

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i frågan om en fordran som avser kostnader för sanering omfattas av bestämmelserna om preklusion i 6 § lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer.