Mål: T 6460-19

Prövningstillstånd

I ett mål om tillstånd till vattenverksamhet har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i frågan om det finns hinder mot att bevilja tillstånd med hänsyn till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken.