Mål: T 6323-19

Prövningstillstånd

Fråga om en konkursgäldenär enligt 7 § andra stycket preskriptionslagen har delgivits eller på annat sätt underrättats om en borgenärs åberopande av en fordran i ett konkursförfarande.