Mål: B 2855-20

Prövningstillstånd

En person har dömts för osann försäkran, grovt brott, som begåtts vid genomförande av högskoleprovet. Högsta domstolen har med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit styrkt beträffande gärningen meddelat prövningstillstånd i fråga om rubricering och påföljd (partiellt prövningstillstånd).