Mål: Ö 1750-20

Begäran om förhandsavgörande

(edition)

Högsta domstolen begär att EU-domstolen genom förhandsavgörande
besvarar följande frågor.

  1. Innefattar artiklarna 6.3 och 6.4 i den allmänna dataskydds-

förordningen krav också på nationell processrättslig lagstiftning

om editionsplikt? 

  1. Om svaret på fråga 1 är ja, innebär den allmänna dataskydds-

förordningen att det vid bedömningen av frågan om edition ska

beslutas rörande en handling med personuppgifter även ska tas

hänsyn till de registrerades intressen? Ställer unionsrätten i så fall

några krav på hur denna bedömning närmare ska göras?

Prövningstillstånd

Fråga om det finns förutsättningar för edition av en personalliggare bl.a. med hänsyn till bestämmelser i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). (Svea hovrätt, mål Ö 1738-20)