Mål: Ö 1733-20

Prövningstillstånd

Fråga om en tredje man och regressborgenärs betalning till två borgenärer påverkar betalningsskyldigheten gentemot borgenärerna för en solidariskt ansvarig gäldenär, vars ansvar är begränsat till visst belopp, på ett sätt som har betydelse för fråga om invändning mot verkställighet. (Prövningstillstånd enligt 54 kap. 12 a § rättegångsbalken)