Mål: Ö 94-20

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i ett mål om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad inom detaljplan. Frågan är om det finns förutsättningar att bevilja bygglov för åtgärden.