Mål: Ö 1148-20

Prövningstillstånd

Ett kompletteringsföreläggande avseende en stämningsansökan i ett tvistemål har skickats via e-post. Fråga om klagandens invändning att kompletteringsföreläggandet inte har mottagits ska godtas som laga förfall för att föreläggandet inte har följts.