Mål: Ö 2326-20

Prövningstillstånd

Fråga om ett nytt yrkande i ett mål om laglottskränkning enligt ärvdabalken stödjer sig på väsentligen samma grund som det ursprungligen framställda.