Mål: Ö 2604-20

Prövningstillstånd

En fastighet belastad med ett arrende har överlåtits till en ny ägare. Efter att köpeavtal ingåtts, men innan den nya ägaren tillträtt fastigheten, har säljaren sagt upp arrendeavtalet. Fråga, i mål om uppskov med avträdet, om arrendeavtalet har sagts upp av rätt part.