Mål: Ö 5339-20

”Häktningstiden”

Prejudikat

Handläggningen av ett brottmål med flera tilltalade har medfört att häktningen av en tilltalad som berörs bara av en begränsad del av målet har kommit att strida mot proportionalitetsprincipen i 24 kap. 1 § rättegångsbalken.