Mål: Ö 2351-20

Prövningstillstånd

Fråga om byggsanktionsavgift och om rättelse enligt plan- och bygglagen (2010:900).