Mål: Ö 19-20

”Domsmeddelandet”

Prejudikat

Återställande av försutten tid. Vid slutet av huvudförhandlingen i ett brottmål underrättades parterna om tid för domens meddelande. Domen expedierades till den offentliga försvararen, som emellertid saknade fullmakt. Laga förfall för att överklaga domen i rätt tid har ansetts föreligga, eftersom det fanns anledning att utgå från att domstolen inte hade expedierat domen till den tilltalade och hon inte heller på något annat sätt fått kännedom om avgörandet under överklagandefristen.