Mål: T 3372-20

”Grannhusets vattenskada” NJA 2021 s. 473

Prejudikat

Ansvar för trasig dagvattenanläggning, när skada har uppkommit genom vatteninträngning på grannfastigheten.