Mål: Ö 6271-19

”Avtjänandetiden”

Prejudikat

Vid bedömning av om den dömde har avtjänat minst tio år av livstidsstraffet – och därför får ansöka om omvandling till fängelse på viss tid – ska beaktas dels det antal dagar som gått från tidpunkten för strafftidens början (jfr 17 § strafftidslagen, 2018:1251), dels det antal dagar som ska tillgodoräknas som verkställighet av påföljd enligt lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande.