Mål: Ö 3180-19

”Kontaktförbudsprövningen”

Prejudikat

Den som har ålagts ett kontaktförbud och begärt rättens prövning av beslutet under förbudets giltighetstid ska få sin talan prövad i sak även om förbudet vid tidpunkten för prövningen har upphört att gälla. (Jfr NJA 2007 s. 993.)

(Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok)