Mål: Ö 5090-20

”Advokaten och alibivittnet” NJA 2021 s. 576

Prejudikat

En advokat har vid två tillfällen brutit mot god advokatsed genom att handla i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken. Han har därför uteslutits ur Sveriges Advokatsamfund.