Mål: Ö 5604-21

”Efter niomånadersfristen” NJA 2021 s. 704

Prejudikat

Tingsrätten har i ett häktningsbeslut kommit fram till att det har funnits synnerliga skäl att överskrida niomånadersgränsen i 24 kap. 4 a § rättegångsbalken. Fråga om hur proportionalitetsbedömningen ska göras i ett senare beslut i häktningsfrågan.