Mål: Ö 6892-20

NJA 2021 s. 791

Prejudikat

Vid en samlad bedömning har det inte ansetts finnas skäl att frångå advokatsamfundets disciplinnämnds ställningstagande att en advokat uppsåtligen har gjort orätt och därmed ska uteslutas ur samfundet.