Mål: Ö 3085-21

Prövningstillstånd

Målet gäller i grunden verkställighet av en skiljedom. Sedan käranden återkallat sin talan har hovrätten avskrivit målet och förordnat att var och en av parterna ska stå sin rättegångskostnad. Frågan i HD är om det föreligger särskilda omständigheter som gör att ersättningsskyldigheten ska bestämmas på annat sätt än enligt huvudregeln i 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken. (Svea hovrätt, mål ÖÄ 1657-19)