Mål: Ö 5882-20

”Videoslots” NJA 2021 s. 147

Prejudikat

Ett interimistiskt yrkande om att en författning inte ska tillämpas mot sökanden, som framställts i anslutning till en fullgörelsetalan om skadestånd, har ansetts inte kunna tas upp till prövning.