Mål: Ö 5935-20

Prövningstillstånd

Fråga om den som har ålagts förbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud och begärt rättens prövning av förbuden ska få sin talan prövad i sak även om förbuden har upphört att gälla när domstolen avgör målet. Prövningstillstånd har meddelats i fråga om hovrättens beslut att avslå överklagandet av tingsrättens beslut om avvisning (partiellt prövningstillstånd).