Mål: T 3982-20

Prövningstillstånd

Fråga bl.a. om bevisbördans placering i mål om försäkringsersättning när försäkringsvillkoren är utformade så att försäkringen gäller för skada genom brand som anlagts av tredje man och försäkringsbolaget invänder att det inte är tredje man som har anlagt branden. Prövningstillstånd har meddelats i frågan om parternas bevisbörda och beviskravet för sådana omständigheter som har betydelse för om motorfordonsförsäkringen gäller för den påstådda skadan eller inte (partiellt prövningstillstånd).