Mål: T 3982-20

”Bilbranden i Sollentuna” NJA 2021 s. 983

Prejudikat

En försäkringstagare begärde försäkringsersättning för sin utbrända bil. Försäkringsbolaget hänvisade till att försäkringsavtalet innehöll en särskild reglering för anlagd brand. Enligt denna omfattades skada genom brand som anlagts av tredje man. Försäkringsbolaget har ansetts ha bevisbördan för invändningen att försäkringstagaren anlagt branden. Beviskravet är det som normalt tillämpas i tvistemål.