Mål: Ö 5175-20

Prövningstillstånd

Fråga om klagorätt enligt 13 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900) när annan än sökanden eller anmälaren i ärendet överklagar ett beslut om startbesked.