Mål: Ö 2160-20

”Jordförvärvet” NJA 2021 s. 272

Prejudikat

I ett dispositivt tvistemål har klaganden i hovrätten åberopat en ny omständighet av indispositiv karaktär. Omständigheten har fått åberopas utan hinder av 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken.