Mål: Ö 6165-20

”Stadsbyggnadsnämndens överklagande” NJA 2021 s. 334

Prejudikat

En kommunal byggnadsnämnd är inte motpart i ett ärende om återställande av försutten tid för att överklaga nämndens beslut att bevilja bygglov. Nämnden har inte rätt att överklaga ett domstolsbeslut om att återställa den försuttna tiden.