Mål: Ö 752-21, Ö 753-21

”Socialnämndens moderskapstalan” NJA 2021 s. 801

Prejudikat

En socialnämnd är behörig att föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ett barn. Den behörigheten gäller också när en god man är förordnad för barnet enligt lagen om god man för ensamkommande barn.