Mål: Ö 6651-20

”Polisvittnet” NJA 2021 s. 1004

Prejudikat

Fråga om en polisman som har kallats att vittna vid en domstolsförhandling kan anses ha haft laga förfall för sin utevaro på grund av att han i stället har utfört annat uppdrag i tjänsten.