Mål: Ö 2562-21

”Partsinsyn och förbehåll” NJA 2021 s. 722

Prejudikat

Ett beslut om förbehåll vid tillämpning av rätten till partsinsyn enligt rättegångsbalken får inte överklagas särskilt, utan endast i samband med dom eller slutligt beslut i målet.