Mål: Ö 5910-20

”EU-advokatens överklagande” NJA 2021 s. 423

Prejudikat

Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap. 8 § rättegångsbalken.