Mål: T 2517-21

”Whiskybilderna” NJA 2021 s. 1124

Prejudikat

Marknadsföring av alkoholdrycker och fri rörlighet för varor inom EU. En tillämpning av den s.k. bildregeln i alkohollagen på två whiskyannonser har bedömts vara berättigad enligt undantagsmöjligheterna i artikel 36 i EUF-fördraget.